Algoritme van


 Lokale mensen niet kan welk moeten